OUR BOOKS

Global Slovakia is proud to present outstanding content on the Slovak and Central Eastern European experience. Click on the links below to learn more about our products and how you can buy them. We offer our customers speedy local and international shipping.

In the beginning of the 21st century, Europe opened its borders to the countries from behind the Iron Curtain. Since then, over 100 million citizens, including Slovaks gained the freedom to move West without a visa. Now, a decade after the East-West exodus, our pioneers are returning home. Telling the stories of international Slovaks who left, learned and returned, 58 voices including government, business and society share their views on the transformation of a nation. 

Na začiatku 21. storočia otvorila Európa svoje hranice krajinám spoza bývalej železnej opony. Víza na západ sa stali minulosťou a viac ako 100 miliónov občanov vrátane Slovákov získalo slobodu pohybu. Po viac ako dekáde hromadných odchodov sa mnoho priekopníkov vracia zo Západu domov. Táto kniha prináša 58 hlasov z politiky, biznisu a spoločenských organizácií.

The Legend Of The Linden

This book takes you on an emotional journey deep into the Slovak and Slavic inner world. Follow the trail that opens your eyes to the magical realm guarded by the Linden tree and its sacred heart-shaped leaf. It is a code that carries the story of the people born at the crossroads of worlds.

Legenda Lipy

Tato kniha pozýva na sentimentálnu cestu do hĺbky slovenskej a slovanskej duše. Otvára chodníček do čarovného sveta, ktorého vstup chráni lipa. Jej posvätný srdcovitý list je šifrou nesúcou príbeh ľudí, ktorí sa zrodili na križovatke svetov.

Take a journey into the borderland of the Red Empire, during an ideological battle that saw the world ripped in half. Dare to step into communist Slovakia where the controlled East’ and the free ‘West’ converged at their closest. This is a story of ordinary people caught up in the midst of the 20th century’s greatest political experiment. Through tales only told in whispers, glimpse into the everyday reality of those whose entire universe was ruled by the Hammer and the Sickle.

Preneste sa na pomedzie Červenej ríše v čase ideologickej vojny, ktorá rozštiepila svet vo dvoje. Odvážte sa vstúpiť na pôdu socialistického Slovenska, kde sa komunistický Východ a slobodný Západ ocitli nebezpečne blízko seba. Toto je príbeh obyčajných ľudí, ktorí sa zachytili do siete najväčšieho politického experimentu 20-teho storočia. To, o čom píše táto kniha si mohli len šepkať. Dnes vďaka týmto historkám môžeme nahliadnuť do dennodennej reality tých, ktorých svet sa točil okolo nekopromisnej vlády kladiva a kosáka.

Lost Kingdom

This is the forgotten story about one of the least known kingdoms in Europe. ‘The Lost Kingdom’ tracks the culinary trail of the Kingdom of Hungary, from the dawn of the Magyar conquests to the fall of the Austro-Hungarian Empire. The thousand-year culinary odyssey is based on thorough academic research, conducted in cooperation with leading experts across the region. A total of thirteen chapters will familiarise the reader with the kingdom – its journey through history, politics, culture, as well as its ethnic diversity, challenges and achievements. The gripping tale escalates with the great fall of the millennia-reign and the birth of ten modern European nations.

Lost Kingdom

Táto kniha prináša dejiny Uhorska, jedného z najmenej prebádaných kráľovstiev Európy od úsvitu maďarských výbojov v Európe po pád Rakúsko-Uhorska tak, ako ich nepoznáme. Objavuje kulinársku históriu regiónu niekdajšieho Uhorska, postavenú na dôkladnom akademickom výskume v spolupráci s poprednými expertmi naprieč Európou. Trinásť kapitol prevedie čitateľa tisícročnou históriou, ktorá je navždy zachytená v kultových jedlách regiónu. Na ich stránkach sa rozvinie príbeh etnickej rôznorodosti, pádov, úspechov, bezohľadnej rivality, neprehľadnej politiky a spoločenských zákutí ríše. Rozprávanie vyvrcholí pádom Uhorska, z trosiek ktorého vzišlo desať moderných národov v srdci Európy.

The Voice Of The East

A social commentary on the geopolitical context of Central and Eastern Europe, The Voices of the East explores how past tensions and alliances have shaped and influenced present day dynamics. The book builds upon a series of interviews with thought-leaders from academia, politics, business and arts, in addition to everyday people from across the CEE. The book’s mission is to delve deep into the legacy and emotion of Eastern Europe at this critical time in history. The authors aspire to complement these accounts with the views of internationally renowned experts such as Ann Applebaum, Simon Sebag Montefiore and Ivan Krastev among others, creating a rich tapestry of perspectives, all the while giving voice to a region that is often neglected.

The Voice Of The East

Spoločenský komentár na tému geopolitického pozadia Strednej a Východnej Európy, Hlasy Východu skúmajú napätie a spojenectvá minulosti ovplyvňujú súčasnosť. Táto kniha stavia na sérii rozhovorov s poprednými osobnosťami akadémie, politiky, biznisu a umenia, ako i ľudí naprieč regiónom. Ich úlohou je preniknúť hlboko do odkazu a emočnej dimenzie Východnej Európy v kritickom bode histórie. Autorky si dali za cieľ doplniť tieto postrehy s pohľadom medzinárodne známych expertov, vrátane Ann Applebaum, Simona Sebag Montefiore a Ivana Krasteva. Spolu tvoria farebnú tapisériu perspektív dávajúc hlas prehliadanému regiónu. Témy, ktoré sa vinú knihou, oživujú pútavý príbeh rozdeleného kontinentu, ale i nádeje a jednoty, ktoré priniesla nová Európa.